Ladda ner delårsrapport

  • Resultatet efter finansiella poster och skatt uppgick till 8 146 tkr (8 907 tkr)
  • Resultatet innan finansiella poster uppgick till 2 193 tkr (73 tkr)
  • Nettoomsättningen uppgick till 4 340 tkr (1 997 tkr)
  • Försäljningsökning med 118% jämfört med föregående år
  • Resultat per aktie uppgick till 0,001 kr (0,001 kr)
  • Vid periodens slut uppgick summa tillgångar till 262 426 tkr (165 143tkr)
  • Vid periodens slut uppgick likvida medel till 350 tkr (334 tkr)
  • Antalet aktier vid periodens slut uppgick till 6 696 095 851 st

Ordförande har ordet Verksamheten har under första kvartalet uppvisat en stark tillväxt med en bibehållen lönsamhet, vilket både jag och övriga i styrelsen är mycket nöjda över. Försäljningen under första kvartalet har varit högre än vad vi hade förväntat oss, och detta beror främst på de nya kommersiella avtalen som bolaget tecknade under hösten 2021 angående en utökad försäljning av T2Dx produkter till nya universitetssjukhus i Sverige. Vi ser även att försäljningen har ökat under april då den uppvisar ett orderdjup på över 2 mkr, vilket är nästan 400% bättre jämfört med föregående års period. Även om införsäljningstiden av bolagets produkter har varit lång, så resulterar detta i långa kontraktstider där vi säkerställer en garanterad försäljning med ett stabilt kassaflöde. Så trots nya osäkerheter i omvärlden, störningar i leverantörskedjan och högre produktionskostnader, så har vi kunnat leverera ett starkt resultat och skapat ännu bättre förutsättningar för kommande kvartal, säger Glenn Renhult, Ordförande i Biotech-IgG Equity AB (publ).

Ladda ner delårsrapport