Ladda ner memorandumet
Ladda ner teckningssedeln

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, HONGKONG, SCHWEIZ ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Biotech-IgG Equity AB (publ) (”Biotech” eller ”Bolaget”) har beslutat att utgiva nya obligationer till ett värde av 10 MSEK för att ytterligare stärka koncernens rörelsekapital och möjliggöra en snabbare tillväxtresa. Emissionen kan totalt tillföra Bolaget 10 MSEK före emissionskostnader och ett memorandum är idag offentliggjort på bolagets hemsida (www.biotech-equity.se). Både befintliga aktieägare, tidigare obligationsinnehavare, institutionella investerare samt allmänheten i Sverige får möjligheten att teckna de nya obligationerna. Obligationerna kommer att registreras hos Svenska Euroclear.

Emittent
Biotech-IgG Equity AB (publ)

Lånebelopp
Obligationslånet uppgår till 10 000 000 SEK.

Teckningsrätt
Teckning av obligationslånet har beslutats ske utan företrädesrätt för befintliga aktieägare i Biotech-IgG Equity AB (publ) men samtliga aktieägare kommer bli utskickade ett obligationserbjudande för att kunna delta i obligationen.

Ränta
Obligationslånet löper med en årlig ränta om 8.25%.

Utbetalning
Ränteutbetalningar sker kvartalsvis i efterskott och kommer att hanteras av Svenska Euroclear.

Teckningspost
Teckning av obligationer sker i poster om 10 000 SEK och totalt kommer 1 000 poster att emitteras, vilket tillför Bolaget 10 000 000 SEK före emissionskostnader.

Anmälan om teckning
Anmälan om teckning av obligationer ska ske genom att korrekt ifylld intresseanmälan skickas eller lämnas till bolaget på adress nedan. Anmälan om teckning ska ske till Biotech-IgG Equity AB (publ) och anmälan ska vara bolaget tillhanda senast klockan 15:00 den 24 juni 2022. Observera att anmälan är bindande. Endast en anmälningssedel per person kommer att beaktas. Om flera anmälningssedlar skickas in kommer endast den senast inkomna intresseanmälan att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld intresseanmälan kan komma att lämnas utan avseende.

Betalning
Betalning ska ske enligt instruktion på avräkningsnotan som sänds ut till de som erhållit tilldelning. Betalning ska erläggas senast tre (3) bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan

Obligationsinnehavare förmånsrättsliga ställning
Obligationerna kommer, när de är utgivna, att vara skuldförbindelser enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Obligationerna är inlösenbara obligationer. I händelse av insolvens har obligationshavarna företräde framför andra fordringsägare enligt svensk lag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Glenn Renhult, Ordförande i Biotech Equity AB (publ)
E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se

Johan Lee Backman, VD i Biotech Equity AB (publ)
E-post: johan.lee.backman@biotech-igg.com

Ladda ner memorandumet
Ladda ner teckningssedeln