2022-07-22 kl 13:00

Aktieägarna i Biotech-IgG Equity AB (publ) 556529–6224, kallas till årsstämma den 22 juli 2022 kl.13.00 i Arkipelagens företagscenter, Stora Åvägen 21, 436 34 Askim.

DELTAGANDE
En aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska (i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 14 juli 2022, (ii) dels anmäla sitt deltagande vid stämman till bolaget senast kl 17:00 fredag den 15 juli till bolagets e-postadress IR@biotech-igg.com

Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör den skriftliga och daterade fullmakten i original insändas till bolaget i god tid före årsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta på bolagsstämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd (registrerad hos Euroclear Sweden AB) senast fredagen den 15 juli 2022 förvaltaren bör därför instrueras om detta i god tid i förväg.

Förslag till dagordning

 • Val av ordförande vid stämman, se närmare nedan
 • Upprättande och godkännande av röstlängd
 • Val av en eller två justeringsmän, se närmare nedan
 • Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 • Godkännande av förslag till dagordning
 • Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2021.
 • Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning
 • Beslut om disposition beträffande bolagets vinst och förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 • Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
 • Fastställande av arvode för styrelsen och revisor, se närmare nedan
 • Beslut om antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter.
 • Val av styrelseledamöter, se närmare nedan
 • Val av revisor och revisorssuppleant, se närmare nedan
 • Beslut om utdelning, se nedan
 • Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen, se nedan
 • Stämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Styrelsens förslag till beslut

10. Fastställande arvodet till styrelsen
Till styrelseordförande ska utgå ett arvode om 200.000 kr och till övriga ledamöter 35.000 kr. Ersättning till revisorer utgår enligt löpande räkning.

12. Val av styrelseledamöter
Förslag att omvälja Glenn Renhult, Stefan Nyman, Hans Larnefeldt och Johan Lee Backman.

13. Val av revisor eller revisorer.
Förslag att omvälja sittande revisorer.

14. Styrelsen föreslår följande utdelningar
Till preferensaktieägarna utdelas 0,01042/aktier enligt villkoren för preferensaktierna och till övriga aktieägare lämnas ingen utdelning för verksamhetsår 2021.

15. Beslut om att bemyndiga styrelsen (emissionsbemyndigande)
Att stämman ska bemyndiga styrelsen att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission, utgivande av aktier, teckningsoptioner eller utgivande av konvertibler. Betalning skall kunna ske kontant, genom apport eller genom kvittning. Aktiekapitalet skall därmed kunna ökas upp till den övre gränsen i bolagsordningen.

Göteborg den i juni 2022
Styrelsen

Kort om Biotech-IgG Equity AB (publ)
Biotech-IgG Equity AB (publ) är ett publikt investmentbolag med fokus på Biotechsektorn och bedriver primärt handel och distribution av sjukhusprodukter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och Åland. Bolaget har cirka 3 000 aktieägare. Mer information angående Biotech-IgG verksamhet kan ni läsa på hemsidan www.biotech-igg.com alternativt www.biotech-equity.se