Biotech-IgG Equity AB (publ) (”Bolaget”) har som målsättning att öka tillväxten ytterligare inom ”life science” under de kommande 12 – 18 månaderna. Bolaget tittar därför på ett antal större förvärvskandidater som kan stärka bolagets position i Norden och möjligheten att ta nya marknadsandelar i övriga Europa. Bolaget har därför beslutat att bredda nuvarande produktsegment genom förvärv av nya försäljningsbolag med positiva kassaflöden och som verkar inom life science sektorn. Bolagets förvärvsstrategi kommer bli en viktig del i arbetet med att utveckla verksamheten framåt och skapa ökade intäkter. Fokus kommer riktas mot försäljningsbolag som har ett starkt kassaflöde och långsiktiga distributionsavtal med sina respektive kunder. Bolagets befinner sig just nu i en stark organisk tillväxtfas. Genom att komplettera denna tillväxt med en tydlig förvärvsstrategi så skapar detta möjligheten till en snabbare expansion och därmed utökade marknadsandelar, säger Glenn Renhult, Styrelseordförande i Biotech-IgG Equity AB (publ).

Bolagets målsättning är att kunna genomföra 2 – 3 förvärv med ambitionen att tillföra bolaget 50 – 100 MSEK i en utökad omsättning under de kommande 12–18 månader. De nya förvärven ska primärt regleras med en förvärvsfinansiering från kreditinstitut samt med nyemitterade obligationer och aktier i bolaget.

Tillväxtmål
Bolaget ska under de tre (3) kommande åren ha en årlig tillväxttakt om cirka 40 – 50 procent och tillväxten ska ske hållbart genom fortsatt organisk tillväxt och med nya företagsförvärv.

Intäktsmål
Bolaget ska inom tre (3) år uppnå en omsättning på 80 – 100 MSEK exklusive nya företagsförvärv och en omsättning på 130 – 200 MSEK inklusive nya förvärv.

Resultatmål
Rörelsemarginalen (EBIT) ska i genomsnitt uppgå till 25 – 30 procent över en konjunkturcykel, exklusive engångsposter och omstruktureringskostnader.

Utdelningspolicy
Ambitionen är att utdelningen ska uppgå till 50 – 80 procent av resultatet efter skatt. Utdelningen ska reflektera styrelsens uppfattning om den förväntade marknadsutvecklingen samt bolagets strategi för tillväxt och förvärv. Utdelning kan ske både kontant och med sakutdelning där de mest fördelaktiga alternativt för aktieägarna kommer tillämpas i bolaget.

Bolagets delårsrapport för det första halvåret kommer att offentliggöras den 31 aug 2022 och i denna kommer bolaget att presentera ytterligare information om de nya tillväxtmålen, säger Glenn Renhult, Styrelseordförande i Biotech-IgG Equity AB (publ).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Glenn Renhult, Styrelseordförande i Biotech Equity AB (publ)
E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se
Web address: www.biotech-igg.com

Johan Lee Backman, VD i Biotech Equity AB (publ)
E-post: johan.lee.backman@biotech-igg.com
Web address: www.biotech-igg.com