Årsstämman i Biotech-IgG Equity AB (publ) (”bolaget”) ägde rum den 22 juli 2022 i Arkipelagens företagscenter, Stora Åvägen 21, 436 34 Askim. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades.

Fastställande av resultat- och balansräkning
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen såsom dessa intagits i årsredovisningen för räkenskapsåret 2021. Dispositioner beträffande resultatet i enlighet med styrelsens förslag att Bolagets resultat ska överföras i ny räkning.

Utdelning
Årstämman beslutade att lämna utdelning till preferensaktieägarna om 0,0104 SEK per aktie och till övriga stamaktieägare så utgår ingen utdelning för verksamhetsår 2021.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet till samtliga styrelseledamöter i bolaget.

Styrelse och revisor
Årsstämman beslutade i enlighet med framlagda förslag att: styrelsen ska bestå av fyra (4) ledamöter utan suppleanter, ett fast styrelsearvode ska utgå på 200.000 SEK till ordförande och 35.000 SEK till övriga ledamöter som utses på årsstämman. Revisorsarvode ska utgå enligt löpande och godkänd räkning och till ordinarie ledamöter omvaldes Johan Lee Backman, Stefan Nyman, Hans Larnefeldt och Glenn Renhult som styrelseordförande och till slutet av nästa årsstämma omvälja sittande revisorer från BDO.

Emissionsbemyndigande
Stämman bemyndigade styrelsen att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission, utgivande av aktier, teckningsoptioner eller utgivande av konvertibler. Betalning skall kunna ske kontant, genom apport eller genom kvittning. Aktiekapitalet skall därmed kunna ökas upp till den övre gränsen i bolagsordningen.

Bemyndigande att vidta smärre justeringar
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Glenn Renhult, Styrelseordförande i Biotech Equity AB (publ)
E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se
Web address: www.biotech-igg.com