• Resultatet efter finansiella poster och skatt uppgick till 11 296 tkr (12 458 tkr)
  • Resultatet innan finansiella poster uppgick till 696 tkr (-606 tkr)
  • Nettoomsättningen uppgick till 7 206 tkr (2 861 tkr)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,001 kr (-0,009 kr)
  • Försäljningsökning med 251% jämfört med föregående år
  • Vid periodens slut uppgick summa tillgångar till 186 675 tkr (177 606)
  • Vid periodens slut uppgick likvida medel till 1 113 tkr (662 tkr)
  • Antalet aktier vid periodens slut uppgick till 7 619 619 708 st

Läs halvårsrapporten här