• Resultatet efter finansiella poster och skatt uppgick till 10 844 tkr (12 313 tkr)
  • Resultatet innan finansiella poster uppgick till 582 tkr (-429 tkr)
  • Nettoomsättningen uppgick till 12 304 tkr (3 967 tkr)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,001 kr (-0,009 kr)
  • Försäljningsökning med cirka 310% jämfört med föregående år
  • Vid periodens slut uppgick summa tillgångar till 183 135 tkr (183 500)
  • Vid periodens slut uppgick likvida medel till 213 tkr (6 277 tkr)
  • Antalet aktier vid periodens slut uppgick till 7 619 619 708 st

Läs hela delårsrapporten för perioden 2022-01-01 – 2022-09-30 här.