INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR INTE AVSEDD ATT PUBLICERAS, OFFENTLIGGÖRAS, ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER, ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE VIDARE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Bolaget har idag mottagit teckningsförbindelser om cirka 9 Mkr från både bolagets huvudägare och från samtliga styrelsemedlemmar i bolaget för den pågående nyemissionen som löper fram till den 31 jan 2023. Befintliga aktieägare har förtur till teckning i emissionen (prorata fördelning enligt deras tidigare innehav) och allmänheten har sekundär teckningsrätt att medverka i nyemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Glenn Renhult, Styrelseordförande i Biotech Equity AB (publ)
E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se
Webbadress: www.biotech-igg.com